Д.ю.н., проф., професор Школи права УКУ, член-кор. НАПрН України.
Викладає курси: Кримінальне право. Загальна частина, Українська модель кримінальної юстиції.